Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за конкурс за възлагане на социални услуги Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Левски“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Левски“

 

Община Левски обявява конкурс за възлагане на социални услуги – делегирани от държавата дейности за „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Левски“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Левски“

Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги:

1. „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Левски

  • Предмет на възлагане

 Социална услуга за подкрепа на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания, в която се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Основните дейности в дневния център са свързани с предоставяне на социална подкрепа, осигуряване на основните жизнени потребности, удовлетворяване на здравни, психологични, образователни, рехабилитационни и терапевтични потребности на потребителите. Осигуряват се възможности за разширяване на контактите и разнообразието от дейности за потребителите, за да бъде пълноценно и вълнуващо тяхното развитие. Социалната услуга ще се осъществява при спазване на основните принципи, като: зачитане достойнството на личността; уважение към личната история и етническата културна идентичност; зачитане на индивидуалните потребности на лицата; подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда; подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

  • Капацитет на социалната услуга:

Съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга е с капацитет 30 потребители.

 

  • Местоположение на социалните услуги

Социалната услуга „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“ ще се предоставя на адрес: гр. Левски, ул. „Христо Ботев“ №54 А (в сградата на ЦСРИ за деца и възрастни хора с увреждания).

2. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Левски“

  • Предмет на възлагане

 Форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната услуга ще осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността при спазване на основните принципи, като: зачитане достойнството на личността; уважение към личната история и етническата културна идентичност; зачитане на индивидуалните потребности на лицата; подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда; подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

  • Капацитет на социалните услуги

Съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга е с капацитет 15 потребители.

  • Местоположение на социалните услуги

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ ще се предоставя на адрес: гр. Левски, ул. „Никола Вапцаров“ №5, етаж 4 на блок В“.

Срок на предоставяне на социалните услуги:

Доставчикът на социалните услуги следва да организира дейността в „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Левски“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Левски“

за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

  • Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите могат да получат всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 14 ден след публикуване на Обявлението в стая 318 в сградата на Община Левски, бул. „България” № 58, срещу платена такса от 20лв. с ДДС в стая 314, трети етаж в сградата на Община Левски, бул.“България“№58

Краен срок и място на подаване на документите:

До 16.30 часа на 28.09.2022 г. в стая 318, трети етаж в сградата на Община Левски, бул.“България“№58

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното „Документация за участие в конкурса за възлагане на социална услуга за „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена: в стая 318, трети етаж в сградата на Община Левски: гр. Левски, бул. “България” № 58; тел: 0879313738

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates