Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА

 

          Публикуван е проект на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Левски.

 

          Всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Община Левски, бул. „България“ № 58, стая 305 или на  e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

Причини, които налагат приемането:  

 

        Съгласно чл.6 от Закона за физическото възпитание и спорта, един от допустимите способите за осъществяване на общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност е финансовото подпомагане на развитието им в съответствие с приетата Национална програма за това. Чл.133, ал.1 от същия нормативен акт разрешава със средства от бюджетите на общините да се финансират посочените по-горе дейности като условията и редът за финансово подпомагане се определят с наредба на съответния общински съвет.

         Проектът на предлаганата Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Левски е изработен при спазване изискванията на ЗФВС и отчитане на специфичните особености на дейността по финансиране на спортни клубове. Създадената Наредба прилага гъвкаво правила и норми, като отчита специфичните особености на всеки спортен клуб. Със същата се посочват условията, на които следва да отговарят възможните получатели на финансово подпомагане. Подпомагат се само клубове, имащи седалище и осъществяващи дейността си на територията на общината и регистрирани като извършващи дейността си в обществена полза. По този начин средствата се предоставят само на клубове пряко свързани с местната общност и работещи в нейна полза. Изрично са изключени от кръга на финансираните лица спортните организации, регистрирани като търговски дружества с оглед обстоятелството, че същите калкулират печалба и имат свои приходоизточници. Също така в приложното поле на наредбата не попадат и сдруженията регистрирани в частна полза, поради това, че дейността им се осъществява в частен интерес. Средствата се разпределят съобразно ясно посочени критерии и механизъм за оценка. С оглед масовия обществен интерес към футболния спорт и множеството създадени и функциониращи на територията на общината сдружения за практикуване на този спорт, финансирането на футболните клубове е изведено и представено отделно в наредбата. Тук са съобразени финансовите възможности на общинския бюджет като цяло за финансиране на този спорт, приоритетите на общината и големината на местните общности /брой население по населени места/. Предвидено е финансово да се подпомагат един футболен отбор, осъществяващ дейността си на територията на общинския център – гр. Левски и по един футболен отбор, осъществяващ дейността си на територията на кметствата, съставни на общината, с население над 450 души. За финансирането на футболния отбор, осъществяващ дейността си на територията на общинския център – гр. Левски, са предвидени допълнителни изисквания и ангажименти, които същият следва да изпълнява. Мъжкият футболен отбор на „ОБЩИНСКИ ФК ЛЕВСКИ 2007” - гр. Левски с ЕИК 114138329, развиващ дейността си на територията на общинския център – гр. Левски, е определен за представителен футболен отбор на общината и като такъв се предвижда да се финансира приоритетно със средства от общинския бюджет. За вземането на това решение е извършен анализ на дейността на действащите клубове на територията на общината и са отчетени следните обстоятелства:

„ОБЩИНСКИ ФК ЛЕВСКИ 2007” - гр. Левски с ЕИК 114138329 развива дейността си на територията на общинския център – гр. Левски, който е най-многобройно население от всички населени места в общината, поддържа и стопанисва градския общински стадион, устойчиво и последователно развива детско-юношеска школа във всички възрастови групи на територията на общинския център – гр. Левски, в която са обхванати множество подрастващи от общинските учебни заведения, разполага с професионално подготвени и квалифицирани треньорски кадри, които работят по утвърдени съвременни методики и които, съвместно с ръководствата на общинските учебни заведения, организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност и спорт, ангажиран е с организирането на множество спортни мероприятия и участва активно в мероприятията от спортния календар на общината, разширява обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, включително хора с увреждания и ветерани. Средства от определения бюджет за футболните спортни клубове са предвидени и за аматьорския футбол в общинския център и малките населените места - кметства, съставни на община Левски, с население над 450 души. като разпределението на средствата за тези клубове е по равно.  

        За спортните клубове извън футболните, с предлаганата наредба са предвидени механизъм за оценка на спортни резултати и методика за разпределение на средствата за подпомагане.

         Предложеният проект за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Левски дава възможност да се извърши и допълнително финансиране, ако важни обстоятелства налагат това. Тези важни обстоятелства са изброени примерно в наредбата. Това дава възможност на Кмета на Община Левски да реагира своевременно при всеки конкретен случай, като извърши преценка дали е налице важно обстоятелство.

         Проектът за наредба предвижда и ефикасни механизми за контрол на изразходваните от клубовете финансови средства, които механизми са относими за всеки един от тях, без изключение.

 

Целите, които се поставят:

 

С приемането на настоящия проект за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Левски се цели създаването на ясна и точна система от правила за финансово подпомагане на спортни клубове.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

Средствата, предвидени за финансиране на спортни клубове, се осигуряват ежегодно в рамките на бюджета на Община Левски за съответната година.

 

Очаквани резултати от прилагането:  

 

Обезпечаването на тренировъчната и състезателната дейност на спортни клубове и осигуряване на възможност за тяхната изява на първенства от местно, регионално и държавно значение.

Реализиране на масови спортни дейности за устойчиво включване на деца имладежи в спортни клубове, развиващи масовия детско–юношески спорт, с оглед

подобряване физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

Предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни резултати чрез участие в държавния спортен календар на съответната спортна федерация.

Разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, включително хора с увреждания, организирани чрез спортни клубове.

Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

 

     Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Левски е подзаконов нормативен акт от местно значение, който се приема на основание чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с него.

 

 

Проект на нова Наредба за  спортните клубове в Община Левски.

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates