Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат

 

                                               ОБЩИНА ЛЕВСКИ

 

 

                На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 31 и чл. 32 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 3 от НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и във връзка с Решение № 639 от 27.04.2023 г. на Общински съвет – Левски

 

                                                                       ОБЯВЯВА

конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр. Левски, ЕИК 000410031, за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора, при следните условия:

            1. Изисквания към кандидатите:

            *Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравей мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

            *Да имат най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

            *Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

            *Да са пълнолетни, дееспособни физически лица, за конто не важат забраните по чл. 20, ал.1, т.3-13 и ал.2 от Закона за публичните предприятия.

            2. Необходими документа, място и срок на подаването им:

Необходими документи:

            * Заявление за участие с посочен адрес за кореспонденция, имейл и факс/ако има такъв/ - свободен текст;

            *Автобиография (СУ);

            * Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - собственоръчно заверено копие. Квалификация за здравей мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с документи посочени в §3 от заключителните разпоредби на същата наредба;

            * Документи за трудов и/или служебен стаж - в собственоръчно заверено четливо ксерокопие;

            * Декларация за липса или наличие на обстоятелствата по чл.20, ал.1 т.3 - 12 и ал.2 от Закона за публичните предприятия

*Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 30 (тридесет) дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване;

* Документ за самоличност - представя се на комисията за провеждане на конкурса за справка

Бизнес-програма за развитието и дейността на дружеството през следващите 3 (три) години, която се предоставя в отделен запечатан плик, съдържаща конкретни дейности и икономически показатели, конто управителят трябва да постигне за периода на управление на МБАЛ Левски “ ЕООД гр. Левски, както следва:

            1. Потребности от болнична помощ в община Левски. Място и роля на МБАЛ в системата на здравеопазването и обхват на медицинските услуги, съобразени с потребностите на населението;

            2. Географска и демографска характеристика община Левски;

            * Анализ на заболеваемостта

            3. Анализ на сегашната ситуация - ресурси, структура и дейност на болницата;

            * Финансови ресурси и механизъм на финансиране

            * Материални ресурси

            *Човешки ресурси

            * Структура на заведението

            * Показатели за дейността на болницата

            * Основни икономически показатели

            4.Стратегически и оперативни мерки за бъдещото развитие и управление на болницата;

            * Общи организационно-управленски цели и приоритети - Методи и подходи за подобряване качеството на медицинското обслужване

            *Непосредствени задачи, стоящи пред управлението на болницата

            * Програма за управление на качеството на медицинската помощ

            5. План за действие.

            Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 356 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

            Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава за лица, за конто не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред и следва да се представи от кандидата.

            В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на общината кандидатите могат да получават от МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски, документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

            Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, конто са обявени в Търговския регистър по партидата на дружеството и са общодостъпни.

            Място за подаване на документите:

            • гр. Левски, бул. „България“ № 58, 3-ти етаж, стая 318.

            Срок за подаване на документите: всеки работен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 09.06.2023г. г. включително.

            Към заявлението за участие в един общ запечатан плик се подават: необходимите документа, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие, поставени в отделен запечатан плик (плик № 1), и разработената бизнес- програма, поставена в отделен запечатан плик (плик № 2).

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

            Конкурсът ще се проведе на 15.06.2023 г., както следва:

            От 9.00 часа I етап - проверка на съответствието на представените документа с предварително обявените изисквания. До участие на II етап не се допускат лица, конто не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет - Левски или същите са с невярно съдържание. Комисията по подбора има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи. Комисията съставя списък на допуснатите и недопуснатите до участие на II етап на конкурса кандидати;

            От 10.00 часа II етап - представяне от кандидатите на бизнес-програма за развитие на дружеството през следващите 3 (три) години в съответствие с критериите за оценка. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес-програмата си не по-ниска от много добър 4.50 по шестобалната система;

            От 15.00 часа III етап - събеседване с допуснатите кандидати.

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates