Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

О Б Я В А

« Р Е Г И О Н А Л Н О  С Д Р У Ж Е Н И Е  ЗА  У П Р А В Л Е Н И Е   НА О Т П А Д Ъ Ц И Т Е

– Ч И С Т И   Д У Н А В С К И  О Б Щ И Н И »

5940 гр.Никопол, cialis ул.”Ал.Стамболийски” №5, no rx тел:06541/2190, stuff      факс:06541/2764

    

     На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски”, общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново”.

     Срещите ще се проведат на:  12.01.2011 год. (сряда ) от 11:00 часа в зала „Заседателна” в сградата на общинкска администрация град Павликени и 12.01.2011 год. (сряда ) от 17:00 часа в салона на НЧ „Христо Ботев-1928 г.” село Санадиново, община Никопол.

     Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в сградата на общинска администрация на общини Никопол, Левски, Белене, Свищов и Павликени и сградата на кметства с. Санадиново, Стежерово и Деляновци, РИОСВ Плевен, РИОСВ Велико Търново и МОСВ.

     Писмени становища могат да се представят и на адрес 5940 гр. Никопол, ул. ”Ал. Стамболийски” № 5 “РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ” или на срещите за обществено обсъждане.

     За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

     Магдалена Русалинова

     Телефон: 06541/21 90, мобилен 0887/111 467 

     E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
RocketTheme Joomla Templates