Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 

kolichestvaBO-regionalno_depo-2020

 

*****


kolichestvaBO-regionalno_depo-2017


Презентация - Регионално депо с.Санадиново - съвместимост Microsoft Office 2010 тук

 

Презентация - Регионално депо с.Санадиново - съвместимост Microsoft Office 97-2003 тук

 

rezultati-rd-10.16

 

rezultati-rd-avgust-2016

 

regionalno-depo-1

 regionalno-depo-2

 

regionalno-depo-3

regionalno-depo-4

 

regionalno-depo-5

 

regionalno-depo-6

 

regionalno-depo-7

regionalno-depo-8

 regionalno-depo-9

 regionalno-depo-10

 

 

 

 

regionalno-depo-2016-1

list1

 list2

 list3

 

Blanka_Reg-depo-1

 

 

НАШИЯТ БОКЛУК – ТОВА СА НАШИТЕ ПАРИ!


Всяка година, всеки един от нас, в нашата община, образува около 300кг. битов отпадък.

За неговата обработка, ние заплащаме така наречената такса Битови Отпадъци.

Но, какво е битов отпадък? – това са всички отпадъци от домакинства и подобни на тях, образувани в социални, административни и търговски обекти.


КАКВО СЕ СЛУЧВА С НАШИЯ ОТПАДЪК, КОГАТО ГО ИЗХВЪРЛИМ В КОНТЕЙНЕРА ЗА СМЕТ?

Първо: сметосъбиращата машина го събира по график и го транспортира до определено място, наречено депо.  За нашата община това място е с. Санадиново и се нарича Регионално депо за неопасни отпадъци, което ще приема боклука на пет общини – Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени.

Второ: постъпилият боклук се обработва на депото, като се сортира, отделят се ценните съставки, които могат да се рециклират – това са хартия, пластмаса, стъкло, метали. Отделят се и органичните кухненски отпадъци, които могат да се разграждат и да се компостират на място. Остатъкът, който не може да се рециклира или разгражда се депонира.


ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА БОКЛУКА СА ОКОЛО 54 ЛЕВА ЗА ТОН!

Ако в общият поток, който сме транспортирали до депото има такъв, който не е битов, това затруднява

неговото обработване, оскъпява услугата и разходите се покачват.

Поради това СЕ ЗАБРАНЯВА:

Изхвърлянето в контейнерите за битови отпадъци:

  1. Умрели животни и кланични отпадъци;
  2. Селскостопански отпадъци, като слама, фуражи, растителни от личните стопанства;
  3. Животинска тор;
  4. Опасни, агресивни и токсични отпадъци – химикали, агрохимични и др. подобни;
  5. Производствени отпадъци;
  6. Строителни отпадъци

Изхвърлянето на всякакви отпадъци на неразрешени за това места и създаване на микросметища!


ГЛОБИТЕ, КОИТО СЕ НАЛАГАТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЗАБРАНИТЕ ПО НАРЕДБА №11 СА:

- За изхвърляне на отпадъци на неразрешени места от 300 до 1000лв. за физически лица, от 10 до 50 лв. при маловажни случаи.

- За всички останали нарушения: от 100 до 1000лв. за физически лица, и от 500 до 2000лв. за юридически лица и еднолични търговци:

- За изгаряне на отпадъци – от 2000 до 5000лв. за физически лица и от 1400 до 4000лв. за юридически лица. ECO listovka (1)-1

ECO listovka (1)-2

info-obshtina

ДО

...................................................................

  

...................................................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

    Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация през 2016 г. на новоизградената Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” (в рамките на инвестиционен проект: DIR-5112122-3-68 Изграждане на регионалната система за управление на  отпадъците в регион Левски (Никопол)”, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“), се обръщаме към Вас, като потенциални негови ползватели, да Ви информираме за нови отговорности, които са регламентирани в чл. 34 ал. 2 и чл. 35 от „Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ (обн., ДВ, бр.80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013г.).

      Те имат пряко отношение към процедурите и критериите за бъдещ допустим прием на неопасните производствени отпадъци генерирани от Вашата стопанска дейност на новото Регионално депо за Общините – Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени и се   и се изразяват в следното:

В изпълнение на ал.2 от чл. 34 към Наредба № 6 от 27.08.2013г., която дословно гласи, че:

     „Притежателят на отпадъци извършва основното охарактеризиране на своите отпадъци по ал. 1, т. 1 съгласно част I, раздел 1, т. 1.1 на приложение № 1.“ - всяко юридическо лице генериращо отпадъци, получени в резултат от неговата стопанска дейност, следва да предприеме действия по тяхното „основно охарактеризиране“, в случаите, когато желае същите (отпадъци) да бъдат приети за крайно обезвреждане чрез депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци - находящо се в землището на с.Санадиново, община Никопол.

 „Основното охарактеризиране“ - представлява еднократен акт, който следва да се направи от всеки „Притежател на отпадъци“ предварително - преди неговата първа доставка на отпадъци предназначени за депониране в депо. За целта е необходимо да се попълни формуляр по образец озаглавен: „Доклад от основно охарактеризиране“ за всеки отделен код отпадък. Образецът на Доклад е публикуван като Приложение №1 към „Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа“ (утвърдено със Заповед №РД-824 от 11.11.2011 г. на Министъра на околната среда и водите).

 

        По отношение на битовите отпадъци, генерирани от физическите и юридическите лица, които са включени и се обслужват от внедрената общинска система за организирано събиране и транспортиране на ТБО (твърди битови отпадъци) на територията на община Левски, ангажиментът по основното охарактеризиране на отпадъците, с цел тяхното крайно депониране в новоизграденото депо - е на ОБЩИНА ЛЕВСКИ.

 

  Процедурата по разглеждане и издаване на „Становища“ от РИОСВ – Плевен на база внесените – „Доклади от основно охарактеризиране на отпадъците“ е БЕЗПЛАТНА и е с максимална продължителност: ДО 1 МЕСЕЦ! Самата процедура е регламентирана в чл. 35 от Наредба № 6 от 27.08.2013г.

  Обръщаме Ви специално внимание, че от всяко юридическо лице, за всеки отделен вид производствен неопасен отпадък още с първата доставка на отпадъци на ВХОД – РЕГИОНАЛНО ДЕПО еднократно ще се изискват: „Доклад от основно охарактеризиране на отпадъците“ заедно със „Становище“ получено от РИОСВ – Плевен, относно допустимостта за депониране на съответният вид код отпадък на „Регионалното депо” (находящо се в землището на с. Санадиново).

  Липсата и/или непредставянето на горепосочените два документа ще бъде основание за недопускане и връщане на отпадъците от страна на Операторът на Регионалното депо!!!

  При предвидени за депониране годишни количества отпадъци над 5 000 тона за всеки отделен вид код отпадък, Притежателите на отпадъци, следва в допълнение на „ОСНОВНОТО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ“ на своите отпадъци да предприемат стъпки и в посока на тяхното „ИЗПИТВАНЕ“, с цел определяне на съставът и поведението им, в съответствие с изискванията на т.1.1.3. от Приложение №1 към: „Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“.

    Подробна информация относно стъпките, които следва да се предприемат в изпълнение на екологичните нормативни изисквания свързани с процедурите по: „основно охарактеризиране“ и „изпитване“ на отпадъците, преди тяхното крайно депониране, може да получите както на официалният сайт на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg, така и на сайта на Община Левски: www.oblevski.com - в сектор: Екология, раздел: „Регионално депо“, където ще бъдат поместени за Ваше улеснение следните видове документи:

 

1) „Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ (обн., ДВ, бр.80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013г.), която включва Приложение №1 - касаещо процедурата и критериите за прием на отпадъци на депа и извършването на оценка за безопасността на подземното съхраняване на отпадъци;

 

2) „Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа“, (утвърдено със Заповед №РД-824/11.11.2011 г. на Министъра на околната среда и водите), което съдържа бланка-образец на „Доклад от основно охарактеризиране“ на отпадъци;

 

3) Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.)

 

4) Списък с видовете кодове отпадъци, които са допустими за прием в новоизградената Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, съгласно Условията на Комплексното разрешително на обекта (КР№500-Н0/2014г.) издадено от изп. директор на Изпълнителна агенция по околна среда.


5) Приложение № 1 - ДОКЛАД от ОСНОВНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ


Допълнителни разяснения бихте могли да получите в Община Левски на телефон: 0650/8-24-48 или в стая 317

  

 

С уважение,

 


ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА

КМЕТ на ОБЩИНА ЛЕВСКИ

 


съгласувал: инж. Пламен Парашкевов – Директор на Дирекция „ГиА”

изготвил:инж. Вероника Славова – гл. експерт, Дирекция «ГА»

 
RocketTheme Joomla Templates